I. Informacje wstępne

1.       Sklep internetowy Herbisan, dostępny pod adresem internetowym https://www.herbisan.pl, prowadzony jest przez Wandę Rzeszutek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Herbisan sklep zielarsko – medyczny Wanda Rzeszutek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730132701, REGON 081054122.

2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.       Kontakt ze Sklepem może odbywać się:

·         Telefonicznie pod numerem 694611726

·         Przez e-mail [email protected]

·         Osobiście lub listownie, adres stacjonarnej siedziby Sklepu: ul. Podgórna 35A, 65-001 Zielona Góra

 

II. Definicje

1.       Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

2.       Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Herbisan sklep zielarsko – medyczny Wanda Rzeszutek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9730132701, REGON 081054122.

3.       Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.       Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.       Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.herbisan.pl.

6.       Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłączonym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy.

7.       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

9.       Konto – konto klienta w Sklepie, są tam gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.   Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11.   Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

12.   Koszyk – jeden z elementów sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, istnieje w nim również możliwość ustalenia, modyfikacji danych Zamówienia, a w szczególności ilości produktów.

13.   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

14.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

 

III. Wymagania techniczne

1.       Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

·         Urządzenie końcowe (komputer lub urządzenie mobilne)  z dostępem do Internetu i aktywnym kontem poczty elektronicznej, przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer (minimum wersja 11), Chrome, Opera Mozilla Firefox.

·         Włączone w przeglądarce internetowej pliki cookies i JavaScript

 

IV. Informacje ogólne

1.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższa, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.

3.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).

4.       Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostarczenia zamówienia, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.       W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

V. Zakładanie Konta w Sklepie

1.       W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, hasło do Konta.

2.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.       Logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji

4.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Rozdziale I, pkt. 3.

 

VI. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)

2.       Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3.       Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

4.       Jeżeli wybrano możliwość Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia) oraz sposób zapłaty, następnie wcisnąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

VII. Metody dostawy oraz płatności

1.       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.       Odbiór osobisty pod adresem: ul. Podgórna 35A, 65-001 Zielona Góra w godzinach funkcjonowania Sklepu stacjonarnego

b.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pobraniowa

c.       Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

d.      Paczkomat,

e.      Odbiór w punkcie

2.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.       Płatność przy odbiorze

b.      Płatność za pobraniem

c.       Płatność przelewem na konto

d.      Płatnością elektroniczną

e.      Płatnością kartą płatniczą

 

VIII. Proces sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.       płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 5 dni roboczych w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.       Za początek terminu od którego liczy się czas na wysłanie produktu do Klienta uznaje się:

a.       W przypadku płatności przez Klienta przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

6.       W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie do odebrania po otrzymaniu stosownej wiadomości e-mail przez Klienta na podany przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Czas na przygotowanie Zamówienia przez Sklep wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży między Sklepem, a Klientem.

7.       Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

8.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane Klientowi na stronie Sklepu internetowego na podstronie „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.       Odbiór osobisty Produktów zamówionych przez Klienta jest bezpłatny.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

2.       Termin określony w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

3.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenie przed upływem tego terminu.

4.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe zostały określone w rozdziale I.

5.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały wybrane przez Konsumenta, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e.      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.       Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania Produktu.

 

7.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie znajdować się w opisie Produktu w Sklepie.

8.       Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.       w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f.        o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

X. Reklamacja i gwarancja

1.       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.       Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w I rozdziale niniejszego Regulaminu.

 

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to znaczy: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3.       W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.